Alternate7

بسم الله الرحمن الرحیم

فیه ما فیه مجموعۀ مقالات و تقریرات مولاناست که بتدریج به دست بهاء الدین یا دیگر مریدان تحریر شده و از نظر مولانا گذشته است. مرحوم استاد بدیع الزمان فروزانفر با مقایسه چندین نسخ خطی در سال 1330 تصحیح این کتاب را بپایان رساند و استاد ارجمند، دکتر حسین محی الدین الهی قمشه ای بعدها قسمت هائی از کتاب فیه ما فیه را انتخاب و براساس موضوعات مختلف طبقه بندی نموده و بر هر موضوع شرحی توسط استاد داده شده است که این مجموعه در کتابی بنام گزیده فیه و ما فیه متشر شده است.

سا لها پیش من چند بار سعی کردم که کتاب مثنوی را مطالعه کنم ولی هر وقت سراغ آن رفتم درک ان را مشکل یافتم تا اینکه چند سال قبل کتاب گزیدۀ فیه ما فیه را مطالعه کردم و بدینوسیله توانستم با افکار مولانا آشنا شوم و درک بهتری از مثنوی داشته باشم.  به نظر من کتاب فیه ما فیه و گزیده آن مانند کشتی می ماند که با آن می توان وارد دریای مثنوی شد و این شاید به دو دلیل باشد یکی اینکه این دو کتاب به نثر می باشد و موضوعات مورد بحث دارای شرح می باشد که معمو لا درک نثر ساده تر از درک شعر می باشد که غالبا به زبان استعاره می باشد و دلیل دیگر اینکه در کتاب گزیده موضوعات طبقه بندی شده که به درک مثنوی و افکار مولانا کمک می کند.

در کتاب گزیده فیه ما فیه حدود یک سوم از متن اصلی کتاب انتخاب شده است که در این سایت کل کتاب فیه ما فیه طبقه بندی و در حد امکان شرح داده شده است، البته برای آن یک سوم کتاب از طبقه بندی و شرح گزیده فیه ما فیه عینا استفاده شده است و برای دو سوم بقیه نیز سعی شده از روشی که استاد الهی قمشه ای در طبقه بندی مطالب داشته استفاده گردد البته این سعی در حدود بضاعت بوده که صد البته با توان علمی استاد قابل مقایسه نیست.

مأخذ مورد استفاده فیه ما فیه از چاپ یازدهم متن تصحیح شده مرحوم استاد بدیع الزمان فروزانفر است که توسط انتشارات امیر کبیر در سال 1385 به طبع رسیده است و مأخذ مورد استفاده گزیده فیه ما فیه چاپ دهم این کتاب می باشد که در سال 1384 توسط شرکت انتشارات علمی و فرهنگی به طبع رسیده است

ایمیل آدرس ما:

fihomafih@gmail.com