100- گریختن دیگ از آتش

 اکنون این قوم که بر ما می آیند اگر خاموش می کنیم ملول می شوند و میرنجند، و اگر چیزی می گوییم لایق ایشان می باید گفتن، ما می رنجیم. می روند و تشینیع می زنند که از ما ملولست و می گریزد. هیزم از دیگ کی گریزد؟ الا دیگ می گریزد، طاقت نمی دارد. پس گریختن آتش و هیزم، گریختن نیست بلکه چون او را دید که ضعیف است، از وی دور می شود.

پس حقیقت علی کل حال دیگ می گریزد. پس گریختن ما گریختن ایشانست، ما آینه ایم، اگر در ایشان گریزاست در ما ظاهر می شود. آینه آنست که خودرا در وی بینند. اگر ما را ملول می بینند آن ملالت ایشان است، برای آنکه ملالت صفت ضعف است، اینجا ملالت نگنجد و ملالت چه کار دارد؟