11- در تعبیر احترام به دیگران

 در این میان یاران آمدند، عذر فرمود: که اگر من شما را قیام نکنم و سخن نگویم و نپرسم، این احترام باشد، زیرا احترام هر چیزی لایق آن وقت باشد، در نماز نشاید پدر و برادر را پرسیدن و تعظیم کردن، و بی التفاتی به دوستان و خویشان در حالت نماز عین التفاتست و عین نوازش، زیرا چون به سبب ایشان خود را از طاعت و استغراق جدا نکند و مشوش نشود، پس ایشان مستحق عقاب و عتاب نگردند، پس عین التفات و نوازش باشد، چون حذر کرد از چیزی که عقوبت ایشان در آنست.