127- ایمان عام و ایمان خاص   

لا اله الاّ الله ایمان عام است و ایمان خاص آنست که لا هو اِلاّ هو. همچنانکه کسی در خواب می بیند که پادشاه شده است و بر تخت نشسته و غلامان و حاجبان و امیران بر اطراف او ایستاده می گوید که: من میباید که پادشاه باشم و پادشاهی نیست، غیر من. این را در خواب می گوید، چون بیدار شود و کس را در خانه نبیند جز خود، این بار بگوید: که منم و جز من کسی نیست. اکنون این را چشم بیدار می باید، چشم خوابناک این را نتوان دیدن و این وظیفه او نیست.