134- سؤال از فقرا

از فقیر(رهپویان طریقت عشق و درویشی)  آن به که سؤال نکنند، زیرا که آنچنانست که او را تحریص (ترغیب) می کنی و برآن می داری که اختراعی دروغی کند. چرا؟ زیرا که چو اورا جسمانی سؤال کرد [کردند]، او را لازمست جواب گفتن. و جواب او آنچنانکه حقست به وی نتوان گفتن. چون او قابل و لایق آنچنان جواب نیست و لایق لب و دهان او آنچنان لقمه نیست. پس او [را] لایق حوصله او و طالع او، جوابی دروغ اختراع باید کردن تا او دفع گردد. و اگرچه هرچه فقیر گوید آن حق باشد و دروغ نباشد ولیکن نسبت به آنچه پیش او آن جوابست [که] سخن آنست و حق آنست، آن دروغ باشد؛ اما شنونده را به نسبت، راست باشد و افزون از راست.