152- ظاهر شدن دین

مصطفی ،صلی الله علیه و سلم، با اصحاب نشسته بود. کافران اعتراض اغاز کردند. فرمود: که آخر شما همه متفقید که در عالم یکی هست که صاحب وحی اوست، وحی بر او فرو می آید، بر هر کسی فرو نمی آید. و آن کس را علامتها و نشانها باشد در فعلش در قولش، در سیماش، در همه اجزا او نشان و علامت آن باشد. اکنون چون آن نشانها را دیدید روی بوی آرید و اورا قوی گیرید تا دست گیر شما باشد. ایشان همه محجوج می شدند و بیش سخنشان نمی ماند. دست به شمشیر می زدند و نیز می آمدند و صحابه را می رنجانیدند و می زدند و استخفافها (سبک و خوار داشتن) می کردند. مصطفی،صلی الله علیه و سلم، فرمود که صبر کنید تا نگویند که بر ما غالب شدند [و]به غلبه خواهند که دین را ظاهر کنند. خدا این دین را خواهد ظاهر کردن. و صحابه مدتها نماز پنهان می کردند و نام مصطفی، صلی الله علیه و سلم، را پنهان می گفتند تا بعد مدتی وحی آمد که شما نیز شمشیر بکشید و جنگ کنید.