168- در روش تعلیم اولیا

آورده اند که حسن و حسین، رضی الله عنهما، شخصی را دیدند در حالت طفلی که وضو کژ می ساخت و نامشروع. خواستند که او را بطریق احسن وضو تعلیم دهند. آمدند بر او که این مرا می گوید که تو وضوی کژ می سازی، هر دو پیش تو وضو سازیم بنگر! که از هردو وضوی کی مشروعست؟ هردو پیش او وضو ساختند.

گفت: ای فرزندان وضوی شما سخت مشروعست و راست است و نیکوست، وضوی من مسکین کژ بوده است.