169- خانۀ عشق

چنانکه مهمان بیش شود خانه را بزرگتر کنند و آرایش بیشتر شود و طعام بیش سازند. نمی بینی که چون طفلک را قدک او کوچک است، اندیشه او نیز که مهمان است لایق خانه قالب او است، و غیر شیر و دایه نمی داند. و چون بزرگتر شد مهمانان اندیشه ها افزون شوند از عقل و ادراک و تمیز و غیره، خانه بزرگتر گردد. و چون مهمانان عشق آیند در خانه نگنجند و خانه را ویران کنند، و از نو عمارت ها سازد. پرده های پادشاه و بردابرد پادشاه (خدمه اعلام کنده حضور پادشاه)، لشکر و حشم او در خانۀ او نگنجد و آن پرده ها لایق این در نباشد. آنچنان حشم بی حد را، مقام بی حد می آید، و آن پرده ها را چون در آویزند همه را روشنایی ها دهد و حجاب ها بردارد و پنهانها آشکار گردد. بخلاف پرده های این عالم که حجاب می افزاید، این پرده ها بعکس آن پرده ها است.