184- مظهر حق

پس همه خلایق روز و شب اظهار حق می کنند، الا بعضی آنند که ایشان می دانند و بر اظهار واقفند و بعضی غافلند، اَیّامَا کانَ، اظهار حق ثابت می شود. همچنانکه امیری فرمود تا یکی را بزنند و تأدیب کنند. انکس بانگ می زند و فریاد می کند و مَع هذا، هردو اظهار حکم امیر می کنند، اگر چه آنکس از درد بانگ می زند. الا همه کس دانند که ضارب و مضروب محکوم امیرند و از این هر دو اظهار حکم امیر پیدا می شود. آنکس که مثبت حقست اظهار می کند حق را همیشه، و آنکس که نافیست (نفی کننده) هم مظهر است زیرا اثبات چیزی بی نفی تصور ندارد و بی لذت و مزه باشد. مثلا، مناظری در محفل مسئلۀ گفت، اگر آنجا معارضی نباشد که لا نُسلّم (قبول نداریم) گوید او اثبات چه کند؟ و نکتۀ او را چه ذوق باشد؟ زیرا اثبات در مقابل نفی خوش باشد.همچنین این عالم نیز محفل اظهار حقست بی مثبت و نافی این محفل را رونقی نباشد و هر دو مظهر حقند.