191- تشبیه حاجت دنیا خواستن با بدست آوردن چیزی در خواب

                         گر نقل و کباب و گر می ناب خوری     می دان که بخواب در، همی آب خوری

                          چون بر خیزی زخواب باشی تشنه    سودت نکند آب که در خواب خوری

اَلْدُّنْیا کَحُلُم النَّائِمِ (زندگی دنیا رؤیایی است که خفته در خواب می بیند)، دنیا و تنعم او همچنانست که کسی در خواب چیزی خورد. پس، حاجت دنیوی خواستن، همچنانست که کسی در خواب چیزی خواست و دادندش. عاقبت چون بیداریست از آنچه در خواب خورد، هیچ نفعی نباشد. پس، در خواب چیزی خواسته باشد و آنرا بوی داده باشند. فَکانَ النّوالُ قَدُرَ الْکَلام.