195- تعمیم سلام خدا به پیامبر

حق تعالی فرمود: السَلامُ عَلَیْکَ ایّها النّبی، یعنی که سلام بر تو و بر هرکه جنس توست. و اگر غرض حق تعالی این نبودی مصطفی (صلی الله علیه و سلم) مخالفت نکردی و نفرمودی: که عَلَیْنَا وَ عَلی عِبَادِاللهِ الصَّالِحِیْنَ، زیرا که چون سلام مخصوص بودی بر او اضافت به بندگان صالح نکردی، یعنی آن سلام که تو بر من دادی بر من و بندگان صالح که جنس من اند. چنانکه مصطفی (صلی الله علیه و سلم) فرمود در وقت وضو که: نماز درست نیست الا به این وضو. مقصود آن نباشد معین، والا بایستی که نماز هیچ کس درست نبودی، چون شرط صحت صلاة وضوی مصطفی (ص) بودی بس. الا غرض آنست که هر که جنس این وضو نکند نمازش درست نباشد. چنانکه گویند که این طبق گلنار (گل انار) است، چه معنی؟ یعنی  که گلنار همین است بس، نی بلکه این جنس گلنارست.