202- فرو خوردن شیخ مرید را

 عیسی فرموده است که: عَجِبْتُ مِنَ الْحَیَوَانِ کَیْفَ یَأْکُلُ الْحَیَوَانَ. اهل ظاهر می گویندکه آدمی گوشت حیوان می خورد، و هردو حیوانند. این خطاست، چرا؟ زیرا کی آدمی گوشت می خورد و آن حیوان نیست جمادست. زیرا چون کشته شد حیوانی نماند در او. الا غرض آنستکه شیخ مرید را فرو می خورد بی چون؛ و چگونه عجب دارم از چنین کاری نادر.