204- آمیزش با غیر جنس

هرکه با ما تعلق گرفت و از این شراب مست شد، هرجا که رود، با هر که نشیند و با هر قومی که صحبت کند او، فی الحقیقة، با ما می نشیند و با این جنس می آمیزد، زیرا که صحبت اغیار آینۀ لطف صحبت یاراست. و آمیزش با غیر جنس موجب محبت و اختلاط با جنس است، وَبِضِدِّهَا تَتَبَیَّنُ الْاَشْیَاءُ. ابو بکر صدیق، رضی الله عنه، شِکر را نام امّی نهاده بود، یعنی شیرین مادرزاد. اکنون میوه های دیگر بر شکر نخوت می کنند که: ما چندین تلخی کشیده ایم تا به منزلت شیرینی رسیدیم، تو لذت شیرینی چه دانی؟ چون مشقت تلخی نکشیده ای.