208- سخن پرده است

آن سخن خود چندان عظیم نیست و قوتی ندارد. و چگونه عظیم باشد؟ اخر سخنست، و  بلکه خود موجب ضعف است. مؤثر حق است و مهیج حق است، این در میان روپوش است. ترکیب دو سه حرف چه موجب حیات و هیجان باشد؟ مثلا، یکی پیش تو آمد، او را مراعات کردی و اهلا و سهلا گفتی، به آن خوش شد و موجب محبت گشت و یکی را دو سه دشنام دادی آن دو سه لفظ موجب غضب شد و رنجیدن. اکنون چه تعلق دارد ترکیب دو سه لفظ به زیادتی محبت و رضا و بر انگیختن غضب و دشمنی؟ الا حق تعالی اینها را اسباب و پرده ساخته است تا نظر هر یکی بر جمال و کمال او نیفتد. پرده های ضعیف مناسب نظرهای ضعیف، و او سپس پرده ها حکم ها می کند و اسباب می سازد. این نان در واقع سبب حیات نیست، الا حق تعالی او را سبب حیات و قوت ساخته است. آخر او جماد است ازین رو که حیات انسانی ندارد، چه موجب زیادتی قوت باشد؟ اگر او را حیاتی بود خود خویشتن را زنده داشتی.