225 - قبول حکم حق

 آدمی را هر روز پنج و شش بار بی مرادی و رنج پیش می آید بی اختیار او، قطعا ازو نباشد از غیر اوباشد و او مسخر آن غیر باشد، و آن غیر مراقب او باشد. زیرا پسِ بد فعلی رنجش می دهد، اگر مراقب او نباشد چون دهد مناسب؟ و با این همه بی مرادیها طبعش مقر نمی شود و مطمئن نمی شود که من زیر حکم کسی باش - خَلَق آدَمَ عَلی صُوْرَتِهِ. درو صفت الوهیت که مضاد صفت عبودیت است، مستعار (عاریت) نهاده است – چندین بر سرش می کوبد. و آن سرکشی، مستعار را نمی گذارد، زود فراموش می کند این بی مرادیها را، ولی سودش ندارد تا آن وقت که آن مستعار را ملک او نکنند از سیلی نرهد.

شرح

- خَلَق آدَمَ عَلی صُوْرَتِهِ – بخشی از حدیث نبوی که در مثنوی اینگونه آمده است:  

 

خلق ما بر صورت خود کرد حق        وصف ما از وصف او گیرد سبق