228- اثرات سخن حق

سخن من به دست من نیست  و ازین رو می رنجم، زیرا می خواهم که دوستان را موعظه گویم و سخن منقاد (مطیع) من نمی شود، ازین رو می رنجم. اما از ان رو که سخن من بالاتر از من است و من محکوم وی ام شاد می شوم، زیرا که سخنی را که حق گوید هرجا که رسد زنده کند و اثرهای عظیم کند. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى (چون تو تیر افکندی نه تو بلکه خدا افکند – انفال -17)، تیری که از کمان حق جهد هیچ سپری و جوشنی مانع آن نگردد و ازین رو شادم.

شرح

- رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ...: بخشی از آیۀ 17 سورۀ انفال که کامل آن بدین مضمون است:

          [ای مؤمنان] نه شما بلکه خدا کافران را کشت

          و [ای رسول] چون تو تیر افکندی نه تو بلکه خدا افکند

          که مؤمنان را به پیشامد خوشی بیازماید

          که خدا شنوای دعای خلق و دانا است.