239- تا یارمیل اش به چه باشد

بعضی گفته اند محبت موجب خدمت است، و این چنین نیست، بلکه میل محبوب مقتضی خدمت است و اگر محبوب خواهد که محب به خدمت مشغول باشد از محب هم خدمت آید، و اگر محبوب نخواهد از او ترک خدمت آید. ترک خدمت منافی محبت نیست. آخر اگر او خدمت نکند، آن محبت درو خدمت می کند، بلکه اصل محبت است و خدمت فرع محبت است. اگر آستین بجنبد، آن  ازجنبیدن  دست باشد، الا لازم نیست که اگر دست بجنبد آستین نیز بجنبد. مثلا، یکی جبّۀ (قبا) بزرگ دارد، چنانکه در جبه می غلتد و جبه نمی جنبد شاید، الا ممکن نیست که جبه بجنبد بی جنبیدن شخص. بعضی خود جبه را شخص پنداشته اند و آستین را دست انگاشته اند، موزه ( چکمه، کفش) و پاچۀ شلوار را، پای گمان برده اند. این دست و پا و آستین و موزه، دست و پای دگر است. می گویند فلان زیر دست فلان است و فلان را دست به چندین می رسد و فلان را سخن دست می دهد. قطعاً غرض از آن دست و پا، این دست و پا نیست.