33- دانستن معنی اعتقاد

 آری این شخص معتقدست، اما اعتقاد را نمی داند، همچنانکه کودکی معتقد نان است اما نمی داند که چه چیز را معتقد است، و همچنین از نامیات (نباتات)، درخت زرد و خشک می شود از تشنگی، و نمی داند که تشنگی چیست، وجود آدمی همچون عَلمیست، عَلم را اول در هوا می کند و بعد از آن لشکرها را از هر طرفی که حق داند از عقل و فهم و خشم و غضب و حلم و کرم و خوف و رجا و احوال بی پایان و صفات بی حد بپای آن علم می فرستد، هر که از دور نظر کند عَلم تنها بیند اما آنک از نزدیک نظر کند، بداند که درو چه گوهرهاست و چه معنی هاست.