34- اتفاقات نسبت به ما خیر و شر است و نسبت به حق همه نیک

 شخصی آمد گفت: کجا بودی مشتاق بودیم، چرا دور ماندی.

 گفت: اتفاق چنین افتاد گفت: ما نیز دعا می کردیم  تا این اتفاق بگرددو زایل شود، اتفاقی که فراق آورد، آن اتفاق نابایست است، ای والله هم از حقست، اما نسبت بحق نیک است.

 راست می گوید نسبت بحق نیک است و بکمال است، اما نسبت به ما نی. زنا و پاکی، و بی نمازی و نماز، و کفر و اسلام، و شرک و توحید، جمله بحق نیکست اما نسبت بما زنا و دزدی و کفر و شرک بدست، و توحید و نماز و خیرات نسبت بما نیک است، اما نسبت بحق جمله نیک است. چنانکه پادشاهی در ملک او زندان و دار، و خلعت و مال و املاک و حشم و سور و شادی و طبل و علم باشد، اما نسبت به پادشاه جمله نیک است، چنانکه خلعت کمال ملک اوست و دار و کشتن و زندان هم ملک اوست، و نسبت به وی همه کمال است، اما نسبت به خلق، خلعت و دار کی یک باشد.