63- درحکم گرفتن و بخشیدن مال توسط مغولان

سؤال کرد که: مغولان مالها را می ستانند، و ایشان نیز ما را گاه گاهی مالها می بخشند، عجب حکم آن چون باشد.

فرمود: هرچه مغول بستاند، همچنانست که در قبضه و خزینه حق درآمده است، همچنانکه از دریا کوزۀ و یا خمی پر کنی و بیرون آری، آن ملک تو گردد. مادام که در کوزه یا خمست، کس را در آن تصرف نرسد، و هرکه از آن خم ببرد بی اذن تو غاصب باشد، اما باز چون بدریا ریخته شود بر جمله حلال گردد و از ملک تو بیرون آید. پس مال ما بر ایشان حرامست و مال ایشان بر ما حلالست.