7 - تمثیل در خطر نشستن با پادشاهان

با پادشاهان نشستن ازین روی خطر نیست که سر برود، که سری است رفتنی، چه امروز چه فردا، اما ازین رو خطر است که ایشان چون در آیند و نفسهای ایشان قوّت گرفته است و اژدها شده، این کس که بایشان صحبت کرد و دعوی دوستی کرد و مال ایشان قبول کرد، لابد باشد که بر وفق ایشان سخن گوید و رایهای بد ایشان را از روی دل نگاه داشتی قبول کند و نتواندمخالفت آن گفتن.

 از این رو خطراست، زیرا دین را زیان دارد و جون طرف ایشان را معمور داری طرف دیگر که اصلست از تو بیگانه شود، چندان که آن سو می روی، این سو که معشوقست روی از تو میگرداند؛ و چندانکه تو با اهل دنیا به صلح در می آیی، او از تو خشم می گیرد:

مَنْ اَعَانَ ظَالِماً سَلَّطَهُ اللهُّ عَلَیْهِ (هرکس ستمگری را یاری کند خداوند همان ستمگر را [به ستم] بر وی حاکم گرداند – حدیث نبوی) آن نیز که تو سوی او می روی در حکم این است: چون آن سو رفتی عاقبت اورا بر تو مسلط کند.

شرح (استاد قمشه ای)

- از این رو خطراست ...: شیح عطار در تحذیر از قرب شاهان گوید:

هر که باشد پیش او نزدیکتر        کار او بی شک بود تاریکتر.

                                      شاه دنیا، فی المثل، چون آتش است؛       دور باش از وی، که دوری زو خوش است

                                              زان بود در پیش شاهان دور باش        کای شده نزدیک شاهان، دور باش!   

                                                                                                                                     (منطق الطیر)

- مَنْ اَعَانَ ظَالِماً...: حدیث نبوی بدین مضمون:

 هرکس ستمگری را یاری کند خداوند همان ستمگر را [به ستم] بر وی حاکم گرداند.