73- مقدمات سؤال

سایل (سؤال کننده) را دو مقدمه می باید که تصور کند، یکی آنکه جازم باشد که من درین چه می گویم مخطیم (خطا دارم)، غیر آن چیزی هست [ و دوم آنکه اندیشد که به از این و بالای این گفتی و حکمتی هست،] که من نمی دانم، پس دانستیم که: : اَلسُّؤالْ نِصْفُ الْعِلْمِ، ازین روست.

شرح

- السُؤالُ نِصفُ العِلمِ ...: این مضمون در مثنوی آمده است:

                                  زآنكه نیم علم آمد این سؤال        هر برونی را نباشد این مجال

                           هم سؤال از علم خیزد، هم جواب        همچنان كه خار و  گل، از خاك و آب

                            هم ضلال از علم خیزد، هم هدی        همچنان كه تلخ و شیرین از ندا