78- آدمی حیوانیست ناطق

 اَلْآدَمِیُّ حَیَوانٌ نَاطِقٌ - آدمی مرکبست از حیوانی و نطق. همچنانکه حیوانی درو دایمست و منفک نیست از او، نطق نیر همچنین است و درو دایمست. اگر بظاهر سخن نگوید در باطن سخن می گوید. دایما ناطقست بر مثال سیلاب است که درو گِل آمیخته باشد. آن آب صافی نطق اوست و آن گِل حیوانیت اوست، اما گِل درو عارضیست، ونمی بینی این گِلها و قالبها رفتند و پوسیدند و نطق و حکایت ایشان و علوم ایشان مانده است از بد و نیک.