81- در تقسیم سه گانۀ آدمیان

خلق سه صنف اند: ملایکه اند، که ایشان همه عقل محضند؛ طاعت و بندگی و ذکر ایشان را طبع است و غذاست، و نان و خورش و حیات است - چنانکه ماهی در آب، زندگی او از آب است و بستر و بالین او آبست - آن در حق او تکلیف نیست چون از شهوت مجرد است و پاک است، پس چه منت اگر او شهوت نراند یا آرزوی هوا و نفس نکند؟ چون از اینها پاکست و اورا هیچ مجاهده نیست. و اگر طاعت کند، آن به حساب طاعت نگیرند چون طبعش آنست و بی آن نتوان بودن.

و یک صنف دیگر بهائمند، که ایشان شهوت محضند؛ عقل زاجر (منع کننده) ندارند؛ بر ایشان تکلیف نیست. ماند آدمی مسکین، که مرکب است از عقل و شهوت، نیمش فرشته و نیمش حیوان. نیمش مار است و نیمش ماهی. ماهیش سوی آب می کشاند و مارش سوی خاک، در کشاکش و جنگ است، مَن غلَبَ عَقلُهُ شَهوَتَهُ فَهُوَ اعلَیَ مِنَ المَلَائِکَةِ و مَن غَلَبَ شَهوَتُهُ عَقلَهُ فَهُوَ ادنَی مِنَ البَهّایم.

                    فرشته رست به علم و بهیمه رست به جهل؛       میان دو به تنازع بماند مردم زاد.

اکنون بعضی آدمیان متابعت عقل چندان کردند که کلی مَلَک گشتند و نور محض گشتند؛ ایشان انبیا و اولیایند؛ از خوف و رجا رهیدند که: لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (همانا که دوستان خدا را هیچ هراس و اندوه نیست - یونس – 62). و بعضی را شهوت بر عقلشان غالب گشت تا بکلی حکم حیوان گرفتند. و بعضی در تنازع مانده اند، و آنها آن طایفه اند که ایشان را دراندرون رنجی و دردی و فغانی و تحسری پدید می آید، و به رندگانی خویش راضی نیستند؛ اینها مؤمنانند. اولیا منتطر ایشانند که مؤمنان را در منزل خود رسانند و چون خود کنند، و شیاطین نیز منتظرند که اورا را به اسفل السافلین سوی خود کشند.

                                ما می خواهیم و دیگران می خواهند؛      تا بخت که را بود، که را دارد دوست.

شرح (استاد قمشه ای)

- خلق سه صنف اند ....: در مثنوی همین تقسیم سه گانه در شرح حدیثی از پیامبر اکرم آمده است:

                                           در حدیث آمد که یزدان مجید       خلق عالم را سه گونه آفرید:

                                  یک گروه را جمله عقل و علم وجود،       آن فرشته است و نداند جز سجود؛

                                     نیست اندر عنصرش حرص و هوا،       نور مطلق، زنده از عشق خدا.

                                          یک گروه دیگر، از دانش تهی،       همچو حیوان از علف در فربهی؛

                                           او نبیند جز که اصطبل و علف       از شقاوت فارغ است و از شرف.

                                             آن سوم، آن آدمیزاد و بشر،       از فرشته نیمی و نیمی زخر؛

                                          نیم خر خود مایل سُفلی بود،       نیم دیگر مایل عُلوی شود.    

                                             تا کدامین غالب آید در نبرد،       زین دو گانه تا کدامین برد برد.

                               وین بشر هم ز امتحان قسمت شدند،       آدمی شکلند و سه امت شدند:

                                       یک گروه مستغرق مطلق شده،       همچو عیسا با ملک ملحق شده؛

                                         نقش آدم، لیک معنی جبرئیل،       رسته از خشم وهوا و قال و قیل.

                                      قسم دیگر با خران ملحق شدند،       خشم محض و شهوت مطلق شدند.

                                          ماند یک قسم دیگر در اجتهاد       نیم حیوان، نیم حی با رشاد  

                                         همچو مجنون در نتازع با شتر،       گه شتر چربید و گه مجنون حر.

                                       میل مجنون پیش آن لیلی روان،       میل ناقه پس، پی کره دوان.

                                    یک دم مجنون ز خود غافل شدی،       ناقه گردیدی  و واپس آمدی.

                                        آن که او باشد مراقب عقل بود؛       عقل را سودای لیلی در ربود.

                                    لیک ناقه پس مراقب بود و چست،      چون بدیدی او مهار خویش سست،

                                فهم کردی زو که غافل گشت و دنگ،       رو سپس کردی به کره بی درنگ.

                                     چون به خود باز آمدی، دیدی ز جا       کو سپس رفته است بس فرسنگها.

                                           در سه روزه ره، بدین احوالها       ماند مجنون در تردد سالها.

                               گفت: (( ای ناقه، چو هر دو عاشقیم،       ما دو عاشق همره نالا یقیم.))

                                        جان ز هجر عرش اندر فاقه ای،       تن ز عشق خار بن جون ناقه ای،

                                            جان گشاید سوی بالا بالها،       در زده تن در زمین چنگالها

                                             تنگ شد بر وی بیابان فراخ؛      خویشتن افکند اندر سنگلاخ.

                                       سرنگون خود را ز اشتر در فکند،       گفت: ((سوزید ز غم تا چند چند؟))

ناقه (شتر ماده)

در دیوان شمس نیز مکرر به این چالش بین نفس و عقل یا حیوان و فرشته در آدمی اشاره شده است:

          فرشته رست به علم و بهیمه رست به جهل؛     

          میان دو به تنازع بماند مردم زاد.   

          گهی همی کشدش علم سوی علییین؛        

          گهیش جهل به پستی که هرچه بادا باد!