Alternate2

مقالات فیه ما فیه


  فصل بیست و ششم

251 - بیان فرق کافر و منافق

252 - شرط دریافت اسرار قرآن

253  - نا دیده هایی که از دیده ها ظاهر ترند

254 - در بیان اینکه انسان قائم به بدن نیست

255 – همه سایه حق اند

256 – در لزوم فرو خوردن خشم

257 – بدی را با نیکویی پاسخ گفتن

258 – صحت و مال حجاب حق است

259 – در مهلت دادن خدا غافلان را

260 – شر نفس، حجاب آدمی است و نشستن با صالحان رفع این حجاب است