Alternate6


مقالات فیه ما فیه

توضیحات در مورد مقالات فیه ما فیه، شرح آن و علائم بکار برده شده

1- کل مطالب کتاب فیه ما فیه به 260 مقاله تقسیم شده است

2-  کلمه یا جمله ای که برای درک بهتر مطلب به اصل متن اضافه شده در داخل این علامت [ ]، قرار داده شده است.

3- معانی آیات قرآن و کلمه ها در داخل این علامت ( ) قرار داده شده است

4- برای ترجمه آیات قرآن، از ترجمه شادروان استاد مهدی الهی قمشه ای که توسط استاد حسین الهی قمشه ای تصحیح شده است، استفاده شده است.

5- جملاتی که در متن گزیده پررنگ شده در قسمت شرح در آن توضیح داده شده است.

6- گزیده هائی که توسط استاد حسین الهی قمشه ای شرح داده شده است با عنوان (استاد قمشه ای) مشخص شده است

7- با توجه به اینکه استاد قمشه ای قسمتی از کتاب فیه و ما فیه را در گزیده ها انتخاب نموده نه همه متن کتاب را در بعضی از گزیده های حاضر مطالب دیگری از کتاب به متن انتخابی استاد اضافه شده و بهمین دلیل در شرح نیز مطالبی علاوه بر شرح ارائه شده توسط استاد اضافه شده که این موارد با علامت (+) در شرح مشخص شده است