Alternate2

مقالات فیه ما فیه


  فصل اول

1 - در اوصاف و نشانهای عالم حقیقی

2 - بردن آدمیان با غل و زنجیر به سوی بهشت

3 - در بیان آنکه اشیاء آنچه به نظر می رسد نیستند

4- در جاذبۀ جنسیت و وحدت آرزوها

5 - در پاک کردن دل از اغراض

6- در بیان آنکه امید از حق نباید برید

7 - تمثیل در خطر نشستن با پادشاهان 

8 - تمثیل در بیان لذات دنیا

9 - آدمی اسطرلاب حقست

10 - عنایت حق به بندگان