Alternate2

مقالات فیه ما فیه


  فصل سوم

21 - در معنی زهد

22 - از حالی به حالی دیگر درآمدن

23 - در بیان درد و طلب که زایندۀ عیسای درون است

24 - همۀ عالم سخن است و زاییده از سخن است

25 - حکایت در بیان اصالت نیت

26 - درد و پشیمانی دلیل عنایت و دوستی حق است

27 - در بیان انعکاس خلق و خوی آدمی در دیگران

28 - نفی انیت در برابر حق

29 - در اعتباری بودن زیر و بالا ( صید آدمیان به دام دنیا برای تعالی آنان)

30 - کشیدن پرده بر دلها و گوشها و چشمها